navigation

Cơ cấu lại dữ liệu và quy trình làm việc của bạn

Tổng quan

Trong ứng dụng web TravelBuddy giả tưởng của chúng ta , chúng ta đã lưu trữ tất cả dữ liệu ứng dụng của mình trong cơ sở dữ liệu MySQL được lưu trữ trong Amazon RDS. Nhưng khi chuyển sang kiến ​​trúc microservices, chúng ta cần xem xét việc chia nhỏ cơ sở dữ liệu nguyên khối này thành nhiều phần nhỏ hơn. Điều này cũng mang lại cho chúng ta cơ hội chọn kho dữ liệu phù hợp với cách truy cập dữ liệu - và nắm bắt Polyglot Persistence.

Chúng ta sẽ tạo một microservice mới hiểu thị thông tin trip sector để khách hàng có thể truy vấn all trips hoặc trips from city. Kịch bản này có thể sử dụng khi khách hàng muốn biết từ thành phố này có thể tới được những thành phố nào khác. Với thử thách tùy chọn, bạn phải mở rộng chức năng để có thể cung cấp khả năng tìm kiếm các chuyến bay dành cho một thành phố cụ thể.

Thay vì lưu trữ thông tin tại cơ sở dữ liệu quan hệ, chúng ta sẽ sử dụng Amazon DynamoDB. Trong bài tập này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách truy cập Amazon DynamoDB từ Java sử dụng AWS SDK dành cho Java được tổ chức trên AWS Lambda. Sau đó, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu và trải nghiệm AWS Step Functions bằng cách tạo các state machines để tạo quy trình làm việc (workflow) được quản lý. State machine sẽ gọi hàm Lambda để thực hiện các tác vụ.

Nội dung:

  1. Giới thiệu
  2. Chuẩn bị
  3. Tạo một microservice Quét và Truy vấn
  4. Tự động hóa Microservice
  5. Tạo một API cho Microservice
  6. Thử thách 1
  7. Calculator Microservice
  8. Thử thách 2
  9. Thử thách 3 - Triển khai một Image Manager Workflow
  10. Dọn dẹp tài nguyên